د SPF 1010 پیژندنه ویډیو
د SPD 2200-V-TY پیژندنه ویدیو